• teaser zeeland

ANBI

Stichting Mentorschap Zeeland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor ontstaan er voor de schenker en voor de ontvanger belastingvoordelen.

o   Als ANBI organisatie betalen we geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen indien we deze voor ons stichtingsdoel aanwenden.
o   Donateurs/schenkers aan een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels.

Voor meer informatie over de onderwerpen ANBI, periodieke schenking, belastingvrije gift, fiscaal doneren, belastingvoordeel, belastingteruggave en aftrekbare giften kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Gegevens Mentorschap Zeeland

IBAN NL 42 RABO 0116 4385 84 


Kamer van Koophandel 20146929
Fiscaalnummer 820188451  

RSIN nummer 820188451
Statutaire naam : Stichting Mentorschap Zeeland

Mortierestraat 1

4335 CX Middelburg
Tel 06-12581561
E-mail: 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Directe links naar info op de site van Mentorschap Zeeland

Jaarrekeningen Mentorschap Zeeland

Strategie Mentorschap Zeeland  

Links naar nuttige informatie:

www.belastingdienst.nl

www.doehetzelfnotaris.nl

Mentorschap Zeeland zet zich al ruim 10 jaar in voor een goede belangenbehartiging op het gebied van zorg en welzijn voor kwetsbare inwoners van Zeeland volgens de wet op het mentorschap. Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen, de mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Mentorschap Zeeland is een groeiende organisatie die mede afhankelijk is van fondsen en subsidies. Het stichtingsbestuur blijft actief om tijdelijke en structurele inkomsten te werven. Elke financiële steun is meer dan welkom.

Waarom is uw steun nodig?

  1.           Mentorschap wordt -na benoeming door de rechtbank- betaald door de clienten zelf volgens wettelijk vastgestelde tarieven (een eenmalig bedrag voor aanvangswerkzaamheden van 533 euro en een maandelijks bedrag van 94,33 euro gedurende de looptijd van het mentorschap (norm 2019).

              In een aantal gevallen ontvangt de stichting geen geld voor haar werkzaamheden. Dit is o.a. het geval als

  •         Indien een client overlijdt vóór de stichting door de rechtbank benoemd is als mentor
  •         Een client in de laatste fase van de procedure tot benoeming beslist af te zien van mentorschap vb. omdat familie alsnog bereid is dit op zich te nemen, of client is reeds voldoende geholpen waardoor deze het voorlopig weer alleen kan.
  •         Client kan het mentorschap niet betalen en valt net buiten de mogelijkheden van de bijzondere bijstand.
  •         Client kan zijn eigen geld niet goed meer beheren en er is nog geen bewindvoerder
  •          Bij een client die in de schuldhulpverlening terecht komt is de kans reëel dat openstaande rekeningen bij mentorschap uit het verleden niet meer betaald worden.

Mentorschap Zeeland vindt dat elke inwoner van Zeeland die mentorschap nodig heeft, toegang moet hebben tot deze dienstverlening ongeacht zijn of haar financiële situatie. Daarvoor dient Mentorschap Zeeland te kunnen beschikken over extra middelen om deze groep “clienten” blijvend te kunnen vertegenwoordigen.

  1.          Mentorschap Zeeland werkt met vrijwillige mentoren en vindt het belangrijk dat haar mentoren goed geschoold , bijgeschoold en indien nodig begeleid worden in hun mentorschapstaken. Die taken worden steeds complexer denk vb. aan het langer thuiswonen van ouderen, terugplaatsing in de wijk van kwetsbare mensen met psychiatrische problematieken, ontbreken van familie ….
  2.           Mentorschap Zeeland wil haar mentoren ook graag af en toe in het zonnetje zetten.                    
  3.       Geografisch gezien heeft Mentorschap Zeeland een uitgestrekt werkgebied waardoor medewerkers veel reistijd kwijt zijn en  de reiskosten snel oplopen. Dit is een grote aanslag op de beschikbare middelen. 

                

Kwaliteit

Vanuit de Rechtbank en Mentorschap Nederland wordt toegezien op de kwaliteit van onze mentorschappen en organisatie. Jaarlijks worden er onafhankelijke kwaliteitsaudits uitgevoerd door beiden. Daarnaast vindt er een onafhankelijke accountantscontrole plaats.

Een van de taken van Stichting Mentorschap Zeeland is het bij elkaar brengen van de cliënt met een beschikking van de rechtbank en een (vrijwillige) mentor. De stichting draagt er zorg voor dat de match voor de gementoreerde passend is en blijft. Een relevant middel is de continue scholing en begeleiding van de vrijwillige mentoren.

Beheer vermogen van Stichting mentorschap Zeeland

In de gepubliceerde jaarverslagen wordt jaarlijks transparant gemaakt door een onafhankelijk accountant hoe het vermogen van de stichting beheerd wordt. Op dit moment is er geen vermogen aanwezig.  

Beloningssysteem

Stichting Mentorschap Zeeland heeft een onbezoldigd bestuur. Medewerkers worden beloond volgens cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Waar werken we aan de komende periode?

In het document “Strategie Mentorschap Zeeland” kunt u lezen waar we in 2019 naar streven. Lees hier dit document!

Stand van zaken per 31 december 2018

Onderwerp

31-12-2018

Aantal clienten met beschikking

165

Aantal clienten zonder beschikking

28

Aantal mentoren

134

Professionele coördinatie/FTE

Coördinator ; 24 uur (0,67 fte)

Consulent Zeeuws-Vlaanderen: 12 uur (0,33 Fte)

Consulent Walcheren :12 uur (0,33 Fte)

Mentor: 20 uur (0,56 fte)

Secretariaat : 14 uur (0,38 FTE)

 

regioondersteuners

3

Overige vrijwilligers

2

Aantal vestigingen

1